Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie

Aleja Wojska Polskiego 117

70- 483 Szczecin

tel./ faks (91) 422 48 68

e-mail: szczecin@schr.gov.pl

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 27 MARCA 2020 r.  o godz. 11:30 w Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż jeden procent ceny wywoławczej. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w: 

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117 w dniach 16- 26 MARCA 2020 r. w godzinach 08:00 – 14:00 (oprócz sobót i niedziel).

 

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Fiat Seicento VAN  ZS 8023M  cena wywoławcza: 1.800 zł

a)    rok produkcji: 2008

b)    data pierwszej rejestracji: 17.07.2008

c)    nr identyfikacyjny (VIN) : ZFA18700001295704

d)    wskazania drogomierza: 168483 km

e)    dopuszczalna masa całkowita: 1260 kg

f)     rodzaj nadwozia: VAN

g)    rodzaj silnika: benzyna

h)   pojemność/moc silnika: 1108,00 cm³/ 40 kW

i)     hak przyczepy: brak

j)      stan pojazdu: brak aktualnego badania technicznego.

Fiat Seicento VAN ZS 621HE  cena wywoławcza: 1.800 zł

a)    rok produkcji: 2008

b)    data pierwszej rejestracji: 29.07.2008

c)    nr identyfikacyjny (VIN) : ZFA18700001295493

d)    wskazania drogomierza: 119557 km

e)    dopuszczalna masa całkowita: 1260 kg

f)     rodzaj nadwozia: VAN

g)    rodzaj silnika: benzyna

h)   pojemność/moc silnika: 1108,00 cm³/ 40,00 kW

i)     hak przyczepy: brak

j)      stan pojazdu: sprawny.

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich dnia 27 MARCA 2020 r.  do godz. 11:00 w KASIE  OSChR Szczecin.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) dowód wniesienia wadium,

e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego (1) oraz wzór umowy (2) w załączeniu.

 

 

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat ..............................o numerze rejestracyjnym……………………..”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 08:00-14:00, nie później jednak niż do dnia 27 MARCA 2020 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117 (pokój nr 40 II piętro).

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

Termin związania ofertą: 14 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

9. Inne informacje:

 

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 2004) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu,

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY – OŚWIADCZENIA

do przetargu na:

sprzedaż samochodu służbowego

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie

 

 

Dane OFERENTA:

Imię i nazwisko (nazwa firmy)…………………………………………………………………………………

Miejsce zamieszkania (siedziba) ………………………………………………………………………………

Nr telefonu/ faksu ………………………………………

PESEL……………………………………………………

NIP ……………………………………………………….

REGON ………………………………………………….

 

Składam ofertę zakupu samochodu służbowego marki Fiat ……………………………………..

o numerze rejestracyjnym …………………………………………………….               za kwotę:

cena nabycia ……………………………………………………………………. zł

(słownie …………………………………………………………………………...)

 

 

Jednocześnie oświadczam, iż:

­   zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu
o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego,

­   akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,

­   zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu/ nie zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *

­   zapoznałem i akceptuję treść umowy sprzedaży

­   uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 14 dni,

­   wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.

 

W załączeniu:

­   dowód wniesienia wadium

 

 

 

 

                                                                                              ____________________________

                                                                                             podpis osoby/ osób upoważnionych

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 2

Wzór umowy

 

 

Umowa  sprzedaży

 

 

zawarta dnia  ................................ w Szczecinie

pomiędzy:

Okręgową Stacją Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117,

70- 483 Szczecin

NIP: 8522414845

reprezentowaną przez:

Krzysztofa Remiasza - Dyrektora OSChR w Szczecinie

 

zwanym dalej Sprzedającym

a

…………………………………………….

reprezentowanym przez

……………………………………………

zwanym  dalej Kupującym

 

§ 1

                Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa pojazd marki Fiat ……………………… o numerze rejestracyjnym ……………………………., numer identyfikacyjny (VIN) ……………………….., rok produkcji ……………. r. 

§ 2

     Pojazd, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy stanowi własność Sprzedającego, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, których przedmiotem jest ten pojazd, nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

            Tytułem zapłaty ceny za pojazd, o którym mowa w § 1 Kupujący zapłaci Sprzedającemu kwotę  …………………. (słownie: ………………………………………………………………………) zł brutto, płatną w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego faktury, przelewem na konto Sprzedającego.                               

 

 

§ 4

  1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu przez Kupującego wynagrodzenia Sprzedającemu.
  2. Wydanie pojazdu wraz z dokumentami nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Kupującego i przedstawiciela Sprzedającego.
  3. 3.        Wraz z pojazdem Sprzedający wyda Kupującemu wszystkie posiadane przez niego dokumenty dotyczące pojazdu w tym  instrukcję obsługi, dowód rejestracyjny.

§ 5

  1. Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy oraz że z tego tytułu nie będzie rościł żadnych roszczeń do Sprzedającego.
  2. 2.        Kupujący dokonał sprawdzenia oznakowania pojazdu i dowodu rejestracyjnego nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

§ 6

Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy obciążają Kupującego.

 

§ 7

      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

      Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd

powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Sprzedającego i jeden dla Kupującego.

 

 

 

           ..........................................                                          ...............................................

          Kupujący                                                                         Sprzedający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie
Data utworzenia:2020-03-10
Data publikacji:2020-03-10
Osoba sporządzająca dokument:Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:168