Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O   PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie

Aleja Wojska Polskiego 117

70- 483 Szczecin

tel./ faks (91) 422 48 68

e-mail: szczecin@schr.gov.pl

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 19 MARCA 2019 r.  o godz. 11:30 w Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż jeden procent ceny wywoławczej. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w: 

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117 w dniach 04- 18 MARCA 2019 r. w godzinach 08:00 – 14:00 (oprócz sobót i niedziel).

 

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:

Fiat Seicento VAN ZS 071HF  cena wywoławcza: 1.800 zł

a)    rok produkcji: 2008

b)    data pierwszej rejestracji: 29.07.2008

c)    nr identyfikacyjny (VIN) : ZFA18700001295742

d)    wskazania drogomierza: 115882 km

e)    dopuszczalna masa całkowita: 1260 kg

f)     rodzaj nadwozia: VAN

g)    rodzaj silnika: benzyna

h)   pojemność/moc silnika: 1108ccm/40kW

i)     liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4. rzędowy

j)      hak przyczepy: brak

k)    stan pojazdu: sprawny, zużyty

Fiat Panda VAN ZS882GS  cena wywoławcza: 2.000 zł

a)    rok produkcji: 2007

b)    data pierwszej rejestracji: 05.11.2007

c)    nr identyfikacyjny (VIN) : ZFA16900000927957

d)    wskazania drogomierza: 180622 km

e)    dopuszczalna masa całkowita: 1360 kg

f)     rodzaj nadwozia: VAN

g)    rodzaj silnika: benzyna/ LPG

h)   pojemność/moc silnika: 1108ccm/40kW

i)     liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4. rzędowy

j)      hak przyczepy: brak

k)    stan pojazdu: niesprawna instalacja gazowa

Fiat Doblo ZS61316  cena wywoławcza: 1.800 zł

a)    rok produkcji: 2002

b)    data pierwszej rejestracji: 18.12.2002

c)    nr identyfikacyjny (VIN) : ZFA22300005161911

d)    wskazania drogomierza: 205328 km ( skorygowany licznik na: 200 000 po przejechaniu 400 000 km)

e)    dopuszczalna masa całkowita: 2115 kg

f)     rodzaj nadwozia: ciężarowe uniwersalne

g)    rodzaj silnika: olej napędowy

h)   pojemność/moc silnika: 1910ccm/72kW

i)     liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4. rzędowy

j)      hak przyczepy: tak

k)    stan pojazdu: niesprawny

 

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich dnia 19 MARCA 2019 r.  do godz. 11:00 w KASIE  OSChR Szczecin.

 

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) dowód wniesienia wadium,

e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego (1) oraz wzór umowy (2) w załączeniu.

 

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat ..............................o numerze rejestracyjnym……………………..”.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 08:00-14:00, nie później jednak niż do dnia 19 MARCA 2019 r. r. do godz. 11:00 w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie, Aleja Wojska Polskiego 117 (pokój nr 40 II piętro).

W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.

Termin związania ofertą: 14 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

9. Inne informacje:

 

a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. (Dz. U. poz. 729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,

b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,

c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,

d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu,

e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,

f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,

h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:

- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,

i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Szczecinie
Data utworzenia:2019-03-04
Data publikacji:2019-03-04
Osoba sporządzająca dokument:Anna Marzec
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:166