Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gdańsku ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż samochodu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
na sprzedaż dwóch samochodów

 1. Nazwa i siedziba Organizatora przetargu:

OKRĘGOWA STACJA CHEMICZNO–ROLNICZA w GDAŃSKU
80-874 GDAŃSK, ul. NA STOKU 48
tel. 58 302 38 15, 58 302 54 88, NIP: 5832858888

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 19 listopada 2018 r.,
godz. 10:00 –  pokój nr 204 ( II piętro ) w siedzibie ogłoszeniodawcy w Gdańsku przy ul. Na Stoku 48.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Pojazdy można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 9:00-13:00, pomiędzy terminami zamieszczenia ogłoszenia o przetargu oraz do godz. 9:00 w dniu rozstrzygnięcia przetargu, w siedzibie ogłoszeniodawcy po telefonicznym
(tel. 501 335 587) uzgodnieniu terminu i godziny oględzin. 

 1. Rodzaj, typ pojazdów objętych postępowaniem przetargowym:

a)    Marka, typ, rodzaj pojazdu: Samochód Renault KC Kangoo, osobowy
Nr rejestracyjny: GD5582T
Rok produkcji: 2004
Przebieg km: 266 tys.
Pojemność silnika/Moc: 1461 cm3/ 60,0kW
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Liczba miejsc: 5
Kolor: zielony
Przegląd techniczny ważny: do 02.11.2018 r.
Ubezpieczenie OC ważne: do 30.07.2019 r.
w komplecie opony letnie – 4 szt., opony zimowe - 4 szt., radio samochodowe.
Pojazd posiada normalne ślady użytkowania.

b)    Marka, typ, rodzaj pojazdu: Volkswagen 9N Polo, osobowy
Nr rejestracyjny: GD076KY
Rok produkcji: 2003
Przebieg km: 142 tys.
Pojemność silnika/Moc: 1198 cm3/ 40,0kW
Rodzaj paliwa: benzyna
Liczba miejsc: 5
Kolor: niebieski
Przegląd techniczny ważny: do 20.03.2019 r.
Ubezpieczenie OC ważne: do 27.07.2019 r.
w komplecie opony letnie – 4 szt., opony zimowe - 4 szt., radio samochodowe.
Pojazd posiada normalne ślady użytkowania.

 1. Cena wywoławcza, wysokość wadium:

Cenę wywoławczą na każdy z pojazdów ustala się na 3000,00 PLN brutto.

Wadium, którego wysokość dla każdego z pojazdów ogłoszeniodawca ustala na 300,00 PLN brutto, należy wpłacić w formie gotówki, w kasie ogłoszeniodawcy, pomiędzy terminami zamieszczenia ogłoszenia o przetargu oraz do godz. 9:00
w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

  Oferty pisemne w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie ogłoszeniodawcy, pok. 303, lub przesłać pocztą, z wyraźnym oznaczeniem na kopercie którego z oferowanych pojazdów dotyczy:

a)    „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki  RENAULT KC KANGOO, nr rejestracyjny GD5582T,

b)    „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki  Volkswagen 9N Polo, nr rejestracyjny GD076KY”,

    najpóźniej do godz. 9.00 w dniu rozstrzygnięcia przetargu.

Oferta ta powinna zawierać:

a. imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy i adres oferenta, telefon, NIP oraz numer REGON

b. oferowaną cenę brutto za pojazd będący przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty

c. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d. dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 1. Okres, w którym oferta jest wiążąca ogłoszeniodawca ustala na 7 dni po terminie przetargu.
  Termin zawarcia umowy sprzedaży ustala się na bezpośrednio po ustaleniu wyników przetargu, nie później jednak niż 7 dni po tym terminie.
 2. Pozostałe informacje:
  1. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę osobno na każdy pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.
  2. Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.
  3. Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.
  4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   - została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium;
   - nie zawiera danych, oświadczeń i dokumentów, o których w mowa w punkcie 6 niniejszego ogłoszenia, lub są one niekompletne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;
   - o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.
  5. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena proponowana w ofertach.
  6. O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie,
   a w przypadku gdy będą obecni podczas otwarcia ofert, podczas jej trwania.
  7. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty
   w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia najniższej ceny aukcji w przypadku aukcji.
  8. Przetarg ogłoszony jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
   4 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

 

 1. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze przez Komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 3 dni.
 3. Wydanie przedmiotu przetargu nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór oferty.
 2. Wzór umowy.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Stacja Chemiczno -Rolnicza w Gdańsku
Data utworzenia:2018-11-06
Data publikacji:2018-11-06
Osoba sporządzająca dokument:Magdalena Jasina
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:61