OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ W LUBLINIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO OKRĘGOWEJ STACJI CHEMICZNO-ROLNICZEJ W LUBLINIE

Znak sprawy: OSCHR/DO -97/18

 

 

1.    Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

ul. Sławinkowska 5

20-810 Lublin

Tel. 81-7426301

Fax         81-7426334

e-mail: lublin@schr.gov.pl, biuro@oschr.pl

www.oschr.pl

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu
w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w  Punkcie Obsługi Klienta Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie

3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- na terenie  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5 w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 8-14 od dnia 22.10.2018r. Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 81-7426301 wew. 102 osoba
do kontaktu – Bartłomiej Sidor.

 

 1. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem ceny wywoławcze oraz krótki opis stanu technicznego.

 

Lp.

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

1.

Fiat Seicento VAN

LU9700H

ZFA18700001293276

1108

2008

24.06.2008

 

 

L.p.

Marka i typ pojazdu/ nr rejestracyjny

Rodzaj paliwa

Przebieg w km.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

1.

Fiat Seicento VAN

LU9700H

Benzyna Pb95/ LPG

163576

24.06.2016

1200,00

 

 

 

 

 

OPIS POJAZDU:

Paliwo: benzyna Pb 95 + LPG Samochód  uszkodzony. Niesprawny akumulator, amortyzatory, tarcze hamulcowe, klocki, hamulcowe, szczęki hamulcowe oraz linka hamulca ręcznego, oleje filtry oraz płyny eksploatacyjne. Problemy z rozruchem zimnego silnika. Uszkodzony zderzak przedni, uszkodzona chłodnica, nieszczelny reflektor przedni prawy.

Stan licznika: 163576

5. Wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

 

L.p.

Marka pojazdu

Kwota wadium w zł.

1.

Fiat Seicento LU9700H

120,00

w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 9 listopada 2018 r. do godziny 930 w kasie siedziby organizatora przetargu (parter) pokój DFK lub na rachunek bankowy nr 45 1010 1339 0000 8422 3100 0000.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania   ofert,   a   w   przypadku   przedsiębiorcy informacje
o wpisie do CEIDG,

3) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki
jej zapłaty,

4) oświadczenie    Oferenta,    że    zapoznał    się    ze    stanem    przedmiotu    przetargu
 lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

5) dowód wniesienia obowiązującego wadium,

6) parafowany wzór umowy. Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

 

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

     

     Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie

 

"Oferta przetargowa na  zakup samochodu Fiat Seicento

nr rej …………….”

 

Nie otwierać przed dniem 9 listopada 2018 r.  godz. 1000

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 715 – 15 00
nie później jednak  niż  do  dnia  9 listopada 2018r.  do godz.  9.00  w  sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin.

Termin związania oferta organizator przetargu określa na 30 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje

1)  Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz 729) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa

2)  Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3)  Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4)  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium określonego
w pkt 5 powyżej niniejszego ogłoszenia.

5)  Wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu, w złotych polskich.

6)  Wadium wniesione przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7)  Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

8)  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

a)    żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

b)   uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

9)   Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

10) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)    została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

b)   nie  zawiera  danych  i  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  6  niniejszego  ogłoszenia, lub  są one  niekompletne,  nieczytelne lub  budzą inną wątpliwość,  zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

12)  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd,    pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

13)  O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku
gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.

14)      Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

3)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4)  Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5)  Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….., dnia…………..

(Miejscowość, data)

 

 

……………………………………………..

 

…………………………………………….

 

(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa i siedziba)

Numer NIP...........................

Numer REGON....................

Tel...........................................

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie  z dnia 19.10.2018 oraz treścią wzoru umowy.

Akceptując warunki udziału w postępowaniu Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży / biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty)*

 

 

składam ofertę zakupu samochodu  marki: Fiat Seicento nr rej. ………………………….

                    

 

za kwotę......................... zł brutto (słownie złotych: .............................................. ).

 

W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.

    Wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod względem oferowanej ceny - kwota wadium zaliczona została na poczet ceny.

 

Warunki zapłaty:.......................................................................

W załączeniu:

1..............................................

2..............................................

* - niepotrzebne skreślić

 

     

            Umowa nr ……………/2018

 

 

 

Zawarta w dniu ...................... w Lublinie pomiędzy:

Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie zwanym dalej „Sprzedawcą", reprezentowanym przez:

Pana dr inż. Piotra Wocha – Dyrektor

Panią Barbara Mirowska – p.o. Główny Księgowy

a

Panem/Panią .............................................. ,   legitymującym/ą   się   dowodem osobistym

seria............... nr......................... wydanym przez............................................................... ,

numer PESEL....................................................................... ,

zamieszkałym/ą w............................................ przy ul. .................................................... ,

zwanym/ą w treści umowy "Kupującym",

 

nazwa/siedziba………………………………………………………………………………...,

 

o następującej treści:

 

§1

Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa wymieniony pojazd marki.........................

model..............................................................

o numerze rejestracyjnym...........................

o numerze silnika.........................................

o nr VIN.......................................................

rok produkcji...............................................

przebieg........................................................

pojemność silnika.......................................

§2

Pojazd, o którym mowa w §1 stanowi własność Sprzedawcy, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania, którego przedmiotem jest ten pojazd ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Kupujący, tytułem ceny za przedmiotowy pojazd zapłaci Sprzedawcy kwotę....

zł brutto (słownie:..............................................................................................................

złotych), płatną gotówką w kasie Sprzedawcy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury.

§4

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu należnej kwoty,
  o której mowa w § 3 w siedzibie Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca wyda Kupującemu wszystkie posiadane dokumenty dotyczące pojazdu, niezbędne do prawidłowego korzystania z pojazdu, a w szczególności instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz książkę serwisową.
 3. Kupujący wraz z podpisaniem niniejszej umowy kwituje odbiór samochodu będącego przedmiotem sprzedaży.

§5

 1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w § 1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedawcy.
 2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
 3. Kupujący dokona ubezpieczenia samochodu w zakresie OC i NNW.

§6

Wszelkie koszty związane z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym także koszty uiszczenia opłaty skarbowej, obciążają Kupującego.

§7

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają obowiązujące
w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Sprzedawca oraz jeden egzemplarz otrzymuje Kupujący.

 

Sprzedawca

 

Kupujący

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Okręgowa Stacja Chemiczno -Rolnicza w Lublinie
Data utworzenia:2018-10-19
Data publikacji:2018-10-19
Osoba sporządzająca dokument:Bartłomiej Sidor
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:147