Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OGŁOSZENIE ZP-3/2020

29 maja 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE ZP-3/2020

OGŁOSZENIE ZP-2/2020

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

oznaczonego symbolem

ZP-2/2020

 

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie, 05-075 Warszawa Wesoła ul. St. Żółkiewskiego 17,  zwana dalej Zamawiającym, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 Nr 1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, na dostawę, instalację i uruchomienie  dziesięciu (10) automatycznych analizatorów przepływowych do równoczesnego oznaczania N-NO3 / N- NO2 i N-NH4  w ekstraktach glebowych i roślinnych dla 10 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, zwanych dalej użytkownikami/odbiorcami końcowymi. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

1. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

a)     Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)     strona  internetowa Zamawiającego: www.schr.gov.pl

2. SIWZ zamieszczona zostanie  na stronie internetowej Zamawiającego – www.schr.gov.pl. w zakładce „zamówienia publiczne” i będzie dostępna do dnia 9 czerwca  2020 r., do godz. 1000.

3. Przetarg oznaczono symbolem ZP-2/2020. Wskazanym numerem należy oznaczać korespondencję kierowaną do Zamawiającego w przedmiotowej sprawie.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się wyłącznie w języku polskim.

5. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia -  najpóźniej do 15 grudnia 2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu:

 • Spełniają warunki określone w art. 22 ustawy;
 • Dysponują co najmniej 2 osobami – pracownikami serwisu urządzeń laboratoryjnych mówiących biegle po polsku, posiadającymi co najmniej 12 miesięczny staż przy serwisowaniu urządzeń odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz  posiadającymi certyfikat producenta urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia;
 • Potwierdzą wykonanie przez oferenta, z należytą starannością,  co najmniej 4 instalacji analizatorów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat lub w okresie prowadzenia działalności, jeśli jest on krótszy niż 3 lata.
 • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000 złotych;
 • Zapewnią, że na przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

9. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 26.000,00 PLN.

10. Kryteria oceny ofert:  oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego:

cena oferty  - 60%

ocena parametrów technicznych - 40%

11. Ofertę należy złożyć do Zamawiającego, tj. w Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie za pośrednictwem miniPortalu UZP (https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal ) do dnia 9 czerwca 2020 r.,  do godz. 10:00.

12. Termin związania ofertą upływa w 60 dniu liczonym od daty upływu terminu składania ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

14. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

15. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Romanowska oraz Karolina Jakubowska,  adres e-mail: przetarg@schr.gov.pl

wyjaśnienia nr 1

27 kwietnia 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE ZP-2/2020

Kupuj Świadomie

14 marca 2020
Czytaj więcej o: Kupuj Świadomie

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

 

7 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Internetowe Konto Pacjenta

18 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Internetowe Konto Pacjenta

Program azotanowy

Program azotanowy

17 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Program azotanowy

Ostrzeżenie!

6 grudnia 2018
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie!

Produkcja ekologiczna

Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze oferują gamę usług agrochemicznych dla zainteresowanych gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi:

9 marca 2017
Czytaj więcej o: Produkcja ekologiczna

PROW 2014-2020

Powiększ zdjęcie
6 lutego 2017
Czytaj więcej o: PROW 2014-2020

O nas

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza zajmuje się w Polsce agrochemiczną obsługą rolnictwa,
Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju.

  Do zadań Stacji należy między innymi:
 • wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych
 • doradztwo w sprawach nawożenia
 • wykonywanie badań jakości nawozów
 • wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w powyższym zakresie

Dla zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług i wykonywanych prac badawczych, Stacja współpracuje z wieloma instytucjami, w tym instytutami resortowymi, bierze udział w systemie międzynarodowych badań biegłości, prowadzi własny system badań międzylaboratoryjnych oraz posiada wdrożony system zapewnienia jakości.

Stacja (pod różnymi nazwami) swoją działalność na rzecz polskiego rolnictwa oraz ochrony agroekosystemów prowadzi od ponad 150 lat.

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie jest jednostką podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

23 marca 2016
Czytaj więcej o: O nas

certyfikat akredytacji

23 marca 2016
Czytaj więcej o: certyfikat akredytacji

Efektywnie gospodaruj nawozami

11 sierpnia 2015
Czytaj więcej o: Efektywnie gospodaruj nawozami